Algemene voorwaarden Padelfactory B.V.

Artikel 1 - Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Padelfactory aan de Klant;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Padelfactory of van één van de aan Padelfactory gelieerde ondernemingen alsmede de door Padelfactory ingeschakelde hulppersonen;
 • Klant: de partij met wie Padelfactory onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Padelfactory de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer (hierna: Padelfactory): Padelfactory B.V., gevestigd te Arnhem aan De Spade 10 (6846 JL), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77927222, BTW nummer: NL001860855B10, Email: info@padelfactory.nl
 • Dienst: alle door Padelfactory aangeboden diensten aan de Klant die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling;
 • Levertermijn; de door Padelfactory opgegeven indicatieve termijn voor het volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan de Klant;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Padelfactory en de Klant wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): de Klant of Padelfactory. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden de Klant en Opdrachtnemer samen bedoelt;
 • Regieprijs: Padelfactory ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (waaronder arbeidskosten en materiaal), verhoogd met 10% opslag voor winst en algemene kosten. Indien de Padelfactory een richtprijs aan de Klant heeft verstrekt, mag de richtprijs niet met meer dan 10% worden overschreden;
 • Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede (arbeid)kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor Padelfactory;
 • Werkbare dagen: een Dag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkbare dagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Padelfactory en/of alle met Padelfactory gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen De Klant en Padelfactory.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Klant verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels

aanvaarding   van   deze   Algemene   Voorwaarden   van Padelfactory   nadrukkelijk overeen dat Padelfactory niet gebonden is aan die voorwaarden van de Klant.

 1. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Padelfactory voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Padelfactory zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.padelfactory.nl/algemene-voorwaarden.
 3. Padelfactory is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 (zegge: dertig) Dagen nadat de Padelfactory de Klant op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen en de Klant tegen de wijziging binnen deze 30 Dagen geen bezwaar heeft gemaakt.
 4. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Padelfactory wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Padelfactory aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Padelfactory. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Padelfactory en derden worden ingeroepen indien Padelfactory deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
 6. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Klant en Padelfactory zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbod en Overeenkomst

 1. Een Aanbod door Padelfactory geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. De kosten voor het grondonderzoek, de constructieberekening, KLIC-melding, sondering en aansluiten van de ledverlichting op het lichtnet is niet bij de Aanbieding inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk in het Aanbod is vermeld.
 2. De prijzen zoals vermeld in een Aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. Indien de Klant een Consument is worden de prijzen inclusief btw vermeld.
 3. Indien een Aanbod van Padelfactory (mede) gebaseerd is op informatie die door de Klant is verstrekt, is de Klant verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Klant.
 4. Een Aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 5. Padelfactory kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Elk Aanbod is strikt vertrouwelijk en persoonlijk gericht tot de Klant.
 7. Alle opgaven door Padelfactory van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren zaken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod gelden slechts bij benadering en zijn voor Padelfactory slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Padelfactory is aangegeven. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de zijde van Padelfactory.
 8. Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door de Klant, behoudt Padelfactory zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 9. Mondelinge toezeggingen verbinden Padelfactory slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Padelfactory zijn bevestigd.
 10. Een samengesteld Aanbod verplicht Padelfactory niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
 11. De Overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de te bestellen zaken aangegaan.
 12. Aan verstrekte besparingsberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. Indien een opdracht door meerdere Klanten is gegeven, verbinden alle Klanten zich hoofdelijk aan de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Padelfactory en Klant komt tot stand nadat deze door Padelfactory op haalbaarheid is beoordeeld en Padelfactory schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt aan Klant. Indien een Aanbod door Klant wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant het Aanbod integraal aanvaard.
 2. Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt Padelfactory onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.
 3. Voor zover de aanvaarding door Klant van een door Padelfactory gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Padelfactory uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
 4. Padelfactory behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).
 5. Padelfactory kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Padelfactory op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Padelfactory een aanvraag   weigeren of   aan   de   uitvoering   bijzondere    voorwaarden    verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Klant verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Over gestelde c.q. verstrekte zekerheden door Klant aan Padelfactory, wordt door Padelfactory geen rente vergoed.
 6. Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Padelfactory daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
 7. Klant staat in voor alle door haar ter beschikking gestelde gegevens en stukken en vrijwaart Padelfactory tegen alle aanspraken hieromtrent
 8. De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Padelfactory aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.
 9. Padelfactory is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 - Prijzen

 1. De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Klant een consument is wordt de btw vermeld in het Aanbod.
 2. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort worden doorbelast aan de Klant.
 3. In de Aanbieding en/of de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, grondstof-, energie-, brandstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, transport-/vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro etc. ten tijde van de Aanbieding. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, is Padelfactory gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan de Klant en is de Klant gehouden de kostenverhoging aan Padelfactory te voldoen. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van de Aanbieding. Padelfactory zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging
 4. Padelfactory is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, zaken, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter.
 5. Ingeval Padelfactory een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
 6. Padelfactory is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Klant verschafte onjuiste gegevens bij de Klant in rekening te brengen.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Klant

 1. De Klant zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. De Klant staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Padelfactory verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Klant ter beschikking zijn gesteld, of indien de Klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, waaronder tevens wordt verstaan een aanbetalingsverplichting, is Padelfactory bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 3. De Klant erkent dat Padelfactory alleen op de hoogte is van, en invloed kan uitoefenen op, de door haar aangelegde elektra en overige geleverde en aangebrachte zaken. De reeds bestaande en/of door derden aangelegde elektra of geleverde of aangebrachte zaken vallen niet onder de werkzaamheden of verantwoordelijkheid van Padelfactory.
 4. Het verrichten van een bouwkundige keuring van het object waarop / waaraan de werkzaamheden worden verricht c.q. de door Padelfactory geleverde materialen worden geplaatst, behoort niet tot de werkzaamheden van Padelfactory. Een eventuele inspectie voorafgaand, tijdens of na afloop van de werkzaamheden kan niet als een bouwkundige keuring worden aangemerkt. Padelfactory adviseert de Klant met klem om voorafgaand aan de werkzaamheden c.q. de levering een onafhankelijke bouwkundige keuring te laten verrichten.
 5. De (voorlopige) conclusie van Padelfactory, op basis van een inspectie, aangaande de geschiktheid van de ondergrond voor de werkzaamheden c.q. producten van Padelfactory, kan niet worden opgevat als een daartoe strekkende garantie van Padelfactory dat de ondergrond ook geschikt is. De Klant draagt hiervoor het risico.
 6. De Klant dient ervoor te zorgen voor eigen rekening en risico dat Padelfactory tijdig kan beschikken over:
  1. de voor de opzet van de Werkzaamheden benodigde gegevens;
  2. de benodigde vergunningen en ontheffingen;
  3. de werkplek waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd vrij van obstakels is, en vrijelijk toegankelijk via een verharde weg met een werktoegang van minimaal 3 meter breed;
  4. er zorg voor dragen dat Padelfactory beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld. De Klant is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Padelfactory;
  5. de werkplek voor Padelfactory en/of haar Medewerkers minimaal 5 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 17:00;
  6. er zorg voor te dragen dat Padelfactory de mogelijkheid heeft tot het betreden van een sanitaire voorziening en de mogelijkheid om te schaften;
  7. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines (220 Volt), verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde energie. De aansluitmogelijkheden moeten zich binnen 50 meter van de werkplaats bevinden.
 7. Wanneer de verplichtingen in lid 6 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Padelfactory hieromtrent tijdig te informeren. Padelfactory is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.
 8. Wanneer de verplichtingen in lid 6 niet (op tijd) worden vervuld, is Padelfactory nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden
 9. De kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen etc. zijn voor rekening van de Klant.
 10. De Klant verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.
 11. De Klant is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Klant en/of waar de Werkzaamheden door Padelfactory wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
 12. Indien de Klant zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken en/of uitvoering van werkzaamheden is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Padelfactory en/of haar Medewerkers bij de Klant in rekening gebracht.
 13. In het geval van grensoverschrijdende levering wordt uitdrukkelijk geleverd onder Incoterms 2010-EXW (EX Works/Af Fabriek).
 14. Padelfactory behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden te staken indien blijkt dat asbest aanwezig is in het materiaal en/of de bodem c.q. grond waarop/waaraan de werkzaamheden worden verricht of dat de ondergrond naar mening van Padelfactory niet geschikt blijkt om de werkzaamheden uit te voeren.
 15. Indien de Klant zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, gegevens en/of Werkzaamheden is Klant aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 16. Indien de Klant bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, zaken en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt de Klant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid, risico en aansprakelijkheid. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en

werkwijze, gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

 1. De Klant staat Padelfactory toe kosteloos naam aanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
 2. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden, gebruikshandleiding en onderhoudshand-out van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk. Hier wordt ook van buitenkomende oorzaken gerekend, zoals, maar niet beperkt tot, vandalisme en het betreden van een (nog) niet gedroogde (sport)vloer.
 3. De Klant accepteert dat er (kleine) oneffenheden kunnen ontstaan, indien er wordt gekozen voor een thermisch verzinkte padelbaan.

Artikel 7 – Verplichtingen Padelfactory - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen

 1. Padelfactory neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. Padelfactory heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 2. Padelfactory verplicht zich om de Klant schriftelijk te informeren en te waarschuwen, voor zover Padelfactory deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Klant ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Klant aan Padelfactory opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Werkzaamheden (verder) te leveren.
 3. Alle zaken die door Padelfactory worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 4. De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Padelfactory noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door de Klant ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door de Klant aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Padelfactory in gereedheid is/zijn gebracht en Padelfactory daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden aan Padelfactory.
 6. Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door derden aan Padelfactory en Onwerkbare dagen, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door Padelfactory wordt overschreden. Padelfactory heeft in al deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. De Klant stemt hier uitdrukkelijk mee in en is derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd.
 7. Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)Levertermijn dient Klant Padelfactory schriftelijk in gebreke te stellen. Padelfactory dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
 8. In geval van verzuim van Padelfactory is Padelfactory aan Klant per Werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,-- inclusief btw, tenzij een ander bedrag schriftelijk is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Klant aan Padelfactory verschuldigd is.
 9. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Padelfactory niet binnen de overeengekomen (Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Padelfactory de Klant zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.
 10. Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Klant geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 8.
 11. Padelfactory heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden ter zake de volgende fase op te schorten totdat Klant haar (betaling)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 8 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Werkzaamheden omvatten enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde Werkzaamheden.
 2. Door de Klant na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Padelfactory ter kennis zijn gebracht.
 3. Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Padelfactory de wijziging aan de Klant schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
 4. Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door de Klant aan Padelfactory vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte zaken en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.
 5. Padelfactory is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij de Klant. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan de Klant in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. De Klant is verplicht deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum aan Padelfactory te betalen.
 6. Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Klant tevens verplicht aan Padelfactory de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Padelfactory geleverde, te vergoeden.
 7. Padelfactory heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Padelfactory nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.
 8. Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Klant, Padelfactory de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Padelfactory is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan de Klant in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte zaken.
 9. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. De toepasselijkheid van artikel 7:408 en 7:764 BW is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
 10. Indien de Overeenkomst toch wordt ontbonden door een Consument Klant, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst kosten verbonden. In dat geval is de Klant bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Padelfactory vergoed.

Artikel 9 - Betaling

 1. Padelfactory is gerechtigd een aanbetaling te vragen . Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
  • 50% van de overeengekomen Prijs na direct opdrachtverstrekking
  • 45% van de overeengekomen Prijs 2 weken voorafgaand bij aankomst padelbanen
  • 5% van de overeengekomen Prijs bij oplevering padelbanen
 2. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Padelfactory aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 3. Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Klant de betaling ervan heeft aangetoond.
 4. Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Padelfactory te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 5. De Klant is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Klant een Consument is.
 6. Bij niet tijdige betaling door de Klant, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is Bij niet tijdige betaling door de Consument Klant, is de Klant nadat de Klant door Padelfactory is gewezen op de te late betaling en de Padelfactory de Klant een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
 7. Iedere betaling van de Klant strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Padelfactory en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
 8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Padelfactory de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. In geval de Klant een Consument is geldt de wettelijke rente.
 9. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Padelfactory genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Padelfactory eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Klant door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Klant een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 150,=.
 10. Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Klant niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10 - (Op)levering van de Werkzaamheden

 1. De Klant is gehouden om tot opneming van elke (op)levering, in fasen of anderszins, over te gaan indien Padelfactory de. al dan niet gefaseerde, (op)levering aan de Klant heeft medegedeeld. Padelfactory is gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Klant de Werkzaamheden c.q. deel (op)levering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Tijdig vóór de dag waarop een (op)levering voltooid zal zijn, nodigt Padelfactory de Klant (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van hetgeen wordt (op)geleverd over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 Dagen na voltooiing en de schriftelijke mededeling van Padelfactory dat de Werkzaamheden zijn voltooid plaats te vinden.

De opneming geschiedt door de Klant in aanwezigheid van Padelfactory of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Padelfactory aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

 1. De Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
  1. Padelfactory aan de Klant (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en de Klant de Werkzaamheden (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
  2. Padelfactory aan de Klant (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en de Klant de Werkzaamheden niet binnen een termijn van 7 dagen heeft gekeurd;
  3. De Klant (vroegtijdig) de Werkzaamheden al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen.
  4. De Klant de factuur ten aanzien van de opgeleverde Werkzaamheden heeft voldaan;

Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van de Klant en is Padelfactory niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Klant op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 1. Indien de Werkzaamheden door de Klant wordt afgekeurd, dient Klant Padelfactory de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Werkzaamheden wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.
 2. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

Artikel 11- (Op)levering - reclames

 1. Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van de Klant en is Padelfactory niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Klant op het tijdstip van (op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. De Klant dient het (op)geleverde
  1. uiterlijk bij oplevering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken en dit terstond schriftelijk te melden op straffe van verval van recht tot reclame;
  2. reclames over ernstige gebreken die de Klant niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering dienen door de Klant onverwijld na ontdekking schriftelijk te melden aan Padelfactory.

De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Padelfactory in staat is adequaat te reageren.

 1. Padelfactory verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekort- komingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.
 2. De door de Klant schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte zaken komen niet voor rekening en risico van Padelfactory en worden door Padelfactory derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.
 3. Geen enkel recht op reclame bestaat indien:
  1. het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden;
  2. het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld

conform de specificaties c.q. de instructies van Padelfactory of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;

 1. de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.
 2. het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld het niet regelmatig schoonmaken van de goederen of het tegengaan van roest, zoals tevens aangegeven in het onderhoudshand-out.
 3. in het geval de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Padelfactory, eigenhandig wijzigingen in het door Padelfactory geleverde en/of geïnstalleerde aanbrengt of laat aanbrengen.
 1. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Padelfactory omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding. De bewijslast dat de fout niet aan de Klant is toe te rekenen ligt bij de Klant, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzet.
 2. Na ontvangst van de reclame stelt Padelfactory zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Klant dient Padelfactory bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.
 3. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Padelfactory de keuze hebben om:
 1. de zaken te repareren of te vervangen;
 2. de reclame te (doen) verhelpen;
 3. een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Klant. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

 1. De Klant zal geen aanspraken jegens Padelfactory kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden, , tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Padelfactory voor door Padelfactory geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Padelfactory) verstrekken, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
 3. Op de door Padelfactory geleverde zaken, verleent Padelfactory de volgende garanties:
 • op de Padelkooiconstructie een fabrieksgarantie van 5 jaar,
 • voor de poedercoat toplaag 2 jaar,
 • op het glas 1 jaar bij normaal gebruik,
 • ledverlichting 5 jaar, exclusief installatie,
 • op kunstgras 8 jaar aflopende garantie. Opmerking vermindering van de garantie van 10% per extra 20kLy; gelimiteerd tot 8 jaar
 • op grondwerk 5 jaar (natuurlijke zettingen uitgesloten).

De garantie(s) strekken niet tot zaken of werkzaamheden die het gevolg zijn van vandalisme, bewuste of onbewuste opzet, roekeloosheid of nalatigheid in het onderhoud.

 1. De Klant verliest in elk geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 1 maand nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Padelfactory heeft gemeld. De Klant die kwalificeert als consument verliest in elk geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Padelfactory heeft gemeld. Voort verliest de Klant dit recht indien hij niet binnen één jaar na deze melding de vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Padelfactory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Padelfactory is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Padelfactory is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Klant voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid van Padelfactory en/of haar Medewerkers.
 3. Padelfactory beoordeelt geen bouwkundige constructies. De Klant is zelf verantwoordelijk om zich er van te vergewissen dat de bouwkundige constructie in orde is en geschikt is voor de uit te voeren Werkzaamheden. Padelfactory ervaart hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 4. Padelfactory is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan de Klant en/of derden, behoudens voor zover sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid van Padelfactory of haar Medewerkers.
 5. Padelfactory is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend door onjuistheden in de verstrekte besparingsberekening. Aan de besparingsberekening kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Padelfactory is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en afmetingen.
 7. Padelfactory is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door invloeden van buitenaf zoals onder andere vandalisme, weersinvloeden zoals stormschade.
 8. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Padelfactory eveneens geen garantie verstrekt.
 9. De Klant vrijwaart en stelt Padelfactory en/of haar Medewerkers schadeloos voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Padelfactory verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
 10. De aansprakelijkheid van Padelfactory jegens de Klant gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leveranciers jegens de verkoper ter zake van of schade aan verwerkte zaken, onderdelen of constructies.
 11. Padelfactory verklaart niet in alle facetten van de bouw gespecialiseerd te (kunnen) zijn waardoor het voor sommige opdrachten noodzakelijk is om onderaannemers in te schakelen. Indien Padelfactory in samenspraak met De Klant eventuele onderaannemers inschakelt, zal De Klant, in het geval dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming die aan de onderaannemer is toe te rekenen of de onderaannemer anderszins jegens De Klant of derden aansprakelijk is, deze schade rechtstreeks op de onderaannemer verhalen en Padelfactory dienaangaande vrijwaren.
 12. In het geval dat Padelfactory toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Padelfactory beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
 • maximaal het bedrag dat Padelfactory voor de Werkzaamheden aan De Klant heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Padelfactory in voorkomend geval plus het eigen risico van Padelfactory.
 1. Een       eventuele vordering van       de       Klant       en/of        derden,        op        grond waarvan Padelfactory aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Padelfactory valt, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden na

de (op)levering van de Werkzaamheden door Padelfactory, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

 1. Indien de Klant voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Padelfactory te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
 2. Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van Padelfactory
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Klant niet alle vorderingen die Padelfactory op de Klant heeft, daaronder begrepen daarmee verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld leveringskosten, incassokosten en rente, door Klant volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Padelfactory zich het volle eigendom voor van de geleverde Materialen.
 2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Materialen, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Padelfactory en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Klant. Indien doorverkoop door de Klant plaats vindt draagt de Klant reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Padelfactory de vordering(en) over aan Padelfactory die de Klant door de verkoop op derde(n) verkrijgt.
 3. Het is de Klant voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Materialen of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
 4. De Klant is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Padelfactory te bewaren.
 5. Padelfactory is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij de Klant aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen, indien de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Klant zal Padelfactory te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Padelfactory.
 6. Indien er gerede twijfel bij Padelfactory bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant, is Padelfactory bevoegd de levering van de Materialen en/of de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te stellen totdat door de Klant zekerheid voor de betaling wordt verschaft. De Klant is aansprakelijk voor de door Padelfactory door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 7. Alle kosten die Padelfactory maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij de Klant in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op de Klant te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke rente.
 8. Het risico van beschadiging, achter uitgang in kwaliteit en/of vermissing van de Materialen berust bij Padelfactory tot het moment van levering aan de Klant. De weigering van acceptatie door de Klant wordt als een levering beschouwd. Dit geldt ook in het geval er geen of nog geen eigendomsoverdracht tot stand is gekomen.

Artikel 14 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Padelfactory niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Padelfactory gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant op te schorten totdat de Klant alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Klant alle vorderingen van Padelfactory op de Klant direct en ineens opeisbaar.
 2. Padelfactory heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Klant gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
  1. sprake is van blijvende Overmacht
  2. aan de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of de Klant zelf zijn faillissement aanvraagt, de Klant aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Klant toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. de onderneming van de Klant wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Klant feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
  4. Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 3. De Klant zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Padelfactory onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Padelfactory passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Padelfactory.
 4. Padelfactory heeft in geval van verzuim van de Klant het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de zaken of een gedeelte daarvan, bij de Klant kunnen worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Padelfactory om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Klant om de hieruit voortvloeiende kosten aan Padelfactory te vergoeden.
 5. Padelfactory is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Padelfactory kan worden gevergd.
 6. Indien Padelfactory overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Padelfactory onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien Padelfactory overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien Padelfactory de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is de Klant aansprakelijk voor de door Padelfactory door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Padelfactory is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Padelfactory behoort te komen, al dan niet voorzien, en die de nakoming van de verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Padelfactory, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht
 3. In geval van blijvende overmacht is Padelfactory gerechtigd de Overeenkomst met de Klant door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Padelfactory is ter zake jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. In geval van tijdelijke overmacht is Padelfactory gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke

verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Klant (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Klant ter zake van het reeds door Padelfactory uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

 1. Indien Padelfactory ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Klanten na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Klanten, is Padelfactory gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Klanten zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 2. Indien Padelfactory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 16 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
 3. Padelfactory behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering    van    de Overeenkomst    of     het     tot     stand     brengen     van     de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: modellen, ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, berekeningen, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.
 4. Het is de Klant verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke   toestemming van Padelfactory voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de Klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Het is ook niet toegestaan het werk in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Padelfactory. De copyright/ eigendomsrechten op de werken berusten volledig bij de Padelfactory.
 5. Indien de Klant de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Padelfactory een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Klant te verhalen.

Artikel 17 - Overige bepalingen

 1. Padelfactory is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Klant verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Padelfactory.
 2. Indien de onderneming van een Klant of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen

voortvloeiende uit de Overeenkomst met Padelfactory een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Klant en de opvolgende onderneming.

 1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Klanten zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
 2. Mochten enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Padelfactory zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Klant zich reeds nu en op voorhand hiermede akkoord.
 3. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 4. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Padelfactory gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
Benieuwd naar de prijzen en extra’s van onze padelbanen? Vraag hier snel en vrijblijvend een prijsindicatie aan.